En digitaliserad vardag

Den allmänna omställningen till ett mer digitaliserat dagligt arbete har inneburit en utmaning på flera plan under året. När möjligheterna att mötas fysiskt för projektgenomgångar, verksamhetsuppdateringar, omvärldsbevakning, platsbesök med mera har minskat, har allt högre krav ställts på kvalitén och effektiviteten i de alternativa mötesforumen

Medarbetarna
Medarbetarnas närvaro och engagemang har alltid varit av största vikt för Vacses verksamhet och utveckling. Mötesförberedelser, tekniska förutsättningar, ergonomi och inte minst friskvård har därför fått en allt mer central roll i tankesättet. För att inte nämna social distansering och minskad smittspridning. Digitala möten har inte begränsats till renodlad arbetsrelaterad verksamhet utan har också utnyttjats både socialt och i hälsosyfte. Det har fungerat utmärkt att samlas på avstånd för att genomföra såväl yoga-pass ett gemensamt julfirande. Personalstyrkan har under året ökat, från 13 till 14 anställda. Samtidigt hade vi under våren vår första praktikant från det så kallade Tekniksprånget, något som visade sig mycket lyckat och som ligger helt i linje med Vacses långsiktiga mål om att vara med och utbilda unga människor inom bygg- och fastighetsbranschen.

Kompetensutveckling på högvarv
Under 2020 har utbudet av digitala seminarier, så kallade webinarier, ökat enormt. Det är något som Vacse alltid uppmuntrar medarbetarna att ta del av. Samma sak gäller för en mängd utbildningar, som gått över till digital form. Ett riskfritt och tidseffektivt sätt att uppnå både medarbetarnas individuella utvecklingsmål och företagets policy kring kompetensutveckling.
Vacses medarbetare har lagt totalt cirka 550 timmar på specifik kompetensutveckling och utbildningar under året, vilket ger ett snitt på över 40 timmar per medarbetare. Incitamentsprogrammet– för att trygga framtiden Incitamentsprogrammet och dess utformning har fortsatt visat sig vara en framgångsrik implementering. I takt med att ägarnas mål uppfylls ökar medarbetarnas trygghet och engagemang gentemot företaget och arbetsplatsen. Något som är oerhört viktigt när det kommer till att både säkerställa och att öka företagets kompetens på sikt. Rätt kompetens, rätt utbildning och en grundtrygghet hos medarbetarna ger Vacse de förutsättningar och den långsiktighet som krävs för att skapa en hållbar portfölj och hållbara relationer till hyresgästerna.

Arbetsvillkor
Alla anställda har rätt till föreningsfrihet och Vacses ska respektera rättigheten för alla fackligt anslutna att förhandla kollektivt. Anställda rekryteras och befordras uteslutande med sina kvalifikationer för arbetet som grund och utan hänsyn till ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller handikapp som inte hindrar arbetsuppgiften. Vid bolagets senaste rekryteringsprocess avkodades ansökningar avseende namn, ålder och kön. Bolaget tolererar inga former av trakasserier eller våld på arbetsplatsen. En anonym medarbetarenkät skickas ut till samtliga medarbetare årligen för att säkerhetsställa att missförhållanden inte finns eller som inte har rapporterats.

40

timmar kompetensutveckling per medarbetare under 2020